Procedury przyznawania dofinansowania ze środków P F R O N uczestnictwa osobie niepełnosprawnej oraz Niezbędnemu opiekunowi pobytu na turnusie rehabilitacyjnym


1.Wydanie wniosku o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej  pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
2. Dostarczenie przez stronę wymaganej dokumentacji:

- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania
- kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
- w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- oświadczenie o wyborze turnusu / nazwa ośrodka, termin  wyjazdu, całkowity koszt pobytu na 14 dniowym turnusie /.

Na podstawie kompletu złożonej dokumentacji zostaje przyznane dofinansowanie:

- 27% przeciętnego wynagrodzenia- dla dzieci , młodzieży  niepełnosprawnej oraz osoby ze stopniem niepełnosprawności / I gr./
- 25% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności / II gr./
- 23% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności / III gr./
- 18% przeciętnego wynagrodzenia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zaleconego przez lekarza kierującego na turnus rehabilitacyjny.
- 18% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadania stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej  w zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie Rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę przekroczenia / również w przypadku opiekuna/.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby oraz niezbędnego opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia / na podstawie zarządzenia Dyr. M O P R – dochód netto na osobę nie może przekroczyć Kwoty 583zł./

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa G U S za miniony kwartał.

Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
Dofinansowanie w pierwszej kolejności dofinansowania otrzymują dzieci i młodzież niepełnosprawna, osoby niepełnosprawne, które w roku minionym z tej formy pomocy nie korzystały.
W następnej kolejności dofinansowania są przyznawane osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany oraz lekki.
Nie bez znaczenia jest termin wyjazdu osoby niepełnosprawnej/ w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymują osoby niepełnosprawne wyjeżdżające na turnus w pierwszym kwartale/.
Złożone wnioski rozpatrywane są na bieżąco w miarę posiadanych środków.